متن نگار

متن نگار

متن نگار

اگر دلم تا ابد برای تو تنگ ماند که چی