متن نگار

متن نگار

متن نگار

وجودم گر برای تو نباشد نخواهمش