متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز عشق دیدی خانه ات خراب است