متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز زداغ جفای تو سوختیم