متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح دلم تنگ صدایی است.....