متن نگار

قلم فارسی دلبر 1

قلم فارسی دلبر 1

توضیحات

دلبر که جان فرسود ار او

کام دلم نگشود از او

نومید نتوان بود از او

باشد که دلداری کند

حافظ

 

فونت دست‌نویس دلبر روایت اول

به‌قلم خانم فاطمه داستان‌پور

دارای اعراب هوشمنذ برای هر حرف

کرنینگ متعادل و حروف انگلیسی متناسب