متن نگار

متن نگار

متن نگار

قلم عربی HS Dream

قلم عربی HS Dream

توضیحات

قلم عربی HS Dream Font Family بر اساس برخی از خطوط مدرن خوشنویسی کوفی است که از زبان عربی و فارسی پشتیبانی می کند.این متن برای کارهای هویت سازمانی و پروژه های مدرن مورد نیاز است.این چهار مجموعه ی سبک است.