متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز عمر همچون باد صحرایی گذشت