متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک