متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز آزردی مرا