طرح لایه‌باز بیم‌فروریختن

محمود آفریده

مشاهده در اپلیکیشن متن نگار

توضیحات

طرح لایه باز بیم فروریختن

بیتی از اشعار آقای فاضل نظری

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

611

4.6