متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه نگارخانه

نمایش تصویر

نگارخانه متن‌نگار  گل

تصاویر مشابه

نگارخانه متن‌نگار 309KB گل

309KB

نگارخانه متن‌نگار 810KB گل

810KB

نگارخانه متن‌نگار 855KB گل

855KB

نگارخانه متن‌نگار 774KB گل

774KB

نگارخانه متن‌نگار 615KB گل

615KB

نگارخانه متن‌نگار 603KB گل

603KB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
وقتی جمعه ها...
چشم به راهی یکی بیاد پیشت

طراح: @masih__1982

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
رهروان كوی جانان سرخوش‌اند
عاشقان در وصل و هجران سرخوش‌اند
جان عاشق، سر به فرمان می رود
سر به فرمان سوی جانان می رود...🍃🥰

طراح: @saeedsotoodeh_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
کاش که تقدیر من بی تو رقم خورده بود🖤

کاش که با آن سبد
نیل مرا برده بود...

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دردل بنشستی وبمانی وندانی،دردل بنشستی وهمه جان وجهانی...

طراح: @gharibe_y_ashena9

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
طرح کالیگرافی
عدالت

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
تحمل میکنم با زخم 
چون‌مرهم نمی بینم😔🥀

طرح کالیگرافی

طراح: @sl_5899

‌
#متن_نگار @matnnegarapp

متن‌نگار ❤ لاراول