متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
علیرضا معاون - ‌تو را اگر چه به باز آمدن
نشانی نیست
من نیز شباهتی به فراموشی ندارم... 🧡

#حرف_دل

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار