متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
یگانه طالب زاده - بچه‌بازیســـت‌مگرعــشــق،جگرمیخواهــــد...
عــشــق‌یک‌ســـینه‌و‌هــــفتادودوســـر‌میخواهــــد.... 
?❤

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار