متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
Nazi_iszde ✅ - وصال یعنی، پر زدن به اغوشی که سردی دل را از بین ببرد، ان وصال از عسل هم شیرین تر است.
اعظم داشبلاغی

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار