متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
محمود  ✅ - من از جهل عرب حیران که شق الکعبه را دیده
و از پیغمبر خود خواهش شق القمر دارد
‌
#محمد_حسین_ملکیان

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار