متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
Cleek - خبر داری که شهری روی
ِلبخند تو شاعر شد؟
چرا این‌گونه، کافر گونه
بی‌رحمانه می‌خندی؟

• فاضل نظری

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار