متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
N_EbRaHiMi -  بهارا ، تلخ منشین ،خیز و پیش آی 
گره وا کن ز ابرو ،چهره بگشای 
سر و رویی به سرو و یاسمن بخش
نوایی نو به مرغان چمن بخش 

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار