متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
graphtori ✅ - گفته‌‌بودم‌که‌تورا?
دوست‌ندارم‌دیگر?
درد‌آنجاکه‌عمیق‌است?
به‌حاشا‌برسد...

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار