متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
طاها - بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار