متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
نرجس نفری - هرچند اهلِ عاشقی،اهلِ ریاضی نیستم

اما به تقسیم دلت اینگونه راضی نیستم
#ناصرپرواني 

➗💔

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار