متن نگار

متن نگار

متن نگار

فونت فارسی و عربی أپارسو

فونت فارسی و عربی أپارسو

توضیحات

فونت فارسی و عربی أپارسو Apercu بر پایه ادبیات کلاسیک واقع گرایانه ،تبدیل شدن به یک مجموع قطعات ، بر مبنای ارجاعات اولیه خود برای ایجاد یک خانواده گسترده و قابل استفاده است و به علاوه چهار سیستم نوشتن مختلف : فونت فارسی ، فونت عربی، فونت اردو ، فونت کردی و فونت لاتین زبان فونت را دارا می باشد، این پوشش گسترده زبان شناسی، یکپارچه توسط یک حالت که حفظ یک سبک بصری سازگار است .

خانواده Apercu Arabic Font Family شامل چهار وزن در کاربرد فونت : Light، Regular، Bold و Black است .