متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز به قصد کشت می زد