متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز تا قیامت به خدا سینه زن اربابم