متن نگار

تایپوگرافی عید شریف مبعث عید تاریخ انسانیت است