متن نگار

برچسب امضا

برچسب امضا

توضیحات

در این پک برچسب امضا نام های فرشته، فریده، نازنین، شیوا، شادی، شاهرخ، جلیل فهیمه، فاطمه، تیام، سارا و نام خانوادگی فریدونی و حسینی قرار دارد. 

برچسب امضاها بعد از خریداری و دانلود در داخل پوشه برچسب های شما در خود برنامه متن نگار ذخیره میشود لطفا دقت کنید 💚