متن نگار

طرح‌لایه‌باز اصلا حسین جنس غمش فرق میکند