متن نگار

طرح‌لایه‌باز سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم