متن نگار

تایپوگرافی

تایپوگرافی

توضیحات

تایپوگرافی(سلام بر آن دور شدگان از سرزمین خویش) منتخب دعای ناحیه مقدسه