متن نگار

متن نگار

متن نگار

گرچه آهی در بساطم نیست