متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز بعد عمری بر دلت مهرم نشست