متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز جهانم بی تو تار میشود