متن نگار

طرح‌لایه‌باز بی تو تکلیف من اینه مشق های خاطره