متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز که دست بی نمک دارم