متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز بوی جان آید ز لب