متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز جان مرا بر لب نیار