متن نگار

متن نگار

متن نگار

خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد