متن نگار

برچسب این حسین کیست

برچسب این حسین کیست

توضیحات

برچسب

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

این چه شمع ایست که جان ها همه پروانه اوست