متن نگار

متن نگار

متن نگار

تراکت محرم هیئت شاه علقمه گلباف