متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز زهمه دست کشیدم