متن نگار

فونت عربی بیبو

فونت عربی بیبو

توضیحات

این فونت از حروف گچ‌پژ پشتیبانی نمی‌کند.