متن نگار

زغال اخته شده با عشق

زغال اخته شده با عشق

توضیحات

نوع واقعی_لاتین پایه

۲۵۸ حروف کوچک ، ۲۶۴ کاراکتر ، ۹۲ حرف