متن نگار

متن نگار

متن نگار

دیدنش حال مرا یکجور دیگر میکند...🤍 👤#علی_صفری