متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز معرفت در گرانی است