متن نگار

طرح‌لایه‌باز گاهی دلم برای خودم تنگ میشود