متن نگار

متن نگار

متن نگار

سمبل های ماه تولد

سمبل های ماه تولد

توضیحات

سمبل های ماه تولد

 فروردین حیوان قوچ ،اردیبهشت حیوان گاو نر ،خرداد دوقولوها ، تیر حیوان خرچنگ ،مرداد حیوان شیر ،شهریور فرشته ،مهر ترازو ،آبان حیوان عقرب ،دی حیوان بز ،بهمن مرد و دلو ،اسفند حیوان ماهی ،