متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز ز انتظار چه دانی