متن نگار

طرح‌لایه‌باز از کوتهی ماست که دیوار بلند است