متن نگار

متن نگار

متن نگار

تصویرزمینه نقاشی قلمو 2