متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز به گلستان نروم تا تو در آغوش منی